Voorwaarden praktijkcursus

Voorwaarden

betreffende deelname aan ‘Praktijkcursus Ecologisch Moestuinieren’

Vastgesteld op 27-11-2019

Definities

In deze voorwaarden betreffende deelname aan ‘Praktijkcursus Ecologisch Moestuinieren’ wordt verstaan onder:
4SW:                     de onderneming Vier Seizoenen Westerwolde en haar vertegenwoordigers.
De cursus:          de cursus Ecologisch Moestuinieren zoals opgesteld en gegeven door Vier Seizoenen Westerwolde.
Cursist:                 natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Vier Seizoenen Westerwolde met betrekking tot de praktijkcursus Ecologisch Moestuinieren.
Schriftelijk:         alle schriftelijke communicatie, zowel op papier als elektronisch, Whatsapp uitgezonderd, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

De cursus

In de cursus is inbegrepen:

Een cursusmap.               De cursist ontvangt een cursusmap met daarin de basistheorie die tijdens de lessen behandeld wordt. Tijdens de lessen zal extra informatie en een hand-out van de presentatie worden uitgereikt.

Een groentebed.             De cursist krijgt voor de periode maart t/m augustus van het jaar waarin de cursus gevolgd wordt een groentebed van 1,20 bij 5 meter in bruikleen. Tijdens de lessen wordt een groot deel van de theorie op deze bedden in praktijk gebracht. De cursist draagt zelf zorg voor dit groentebed. 4SW behoudt het recht om bij wanbeheer in te grijpen en het recht op bruikleen in te trekken. Wat onder wanbeheer wordt verstaan, is verderop in dit document opgenomen.

Gebruik tuingereedschap.            4SW stelt voor de duur van de cursus het benodigde tuingereedschap om het groentebed te onderhouden ter beschikking aan de cursist. 4SW verplicht zichzelf deugdelijk, goed onderhouden tuingereedschap ter beschikking te stellen. De cursist verplicht zich om dit tuingereedschap zorgvuldig en volgens de gegeven instructies te hanteren. Bij aantoonbaar misbruik van het tuingereedschap kan 4SW de schade verhalen op de cursist.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen.         4SW is erg gesteld op het bodemleven in de groentebedden. Het toepassen van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen is daarom niet toegestaan. Natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen mogen alleen na overleg met 4SW worden toegepast. 4SW behoudt het recht de toepassing van natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen te weigeren.

Zaai- en plantgoed.        In overleg met de cursist zal 4SW zaai- en plantgoed ter beschikking stellen. Hier worden geen extra kosten voor gerekend. Zaai- en plantgoed moet voldoen aan de eisen die 4SW hieraan stelt. In het kort is dit materiaal van biologische of ecologische herkomst, dat geen schade toebrengt aan de grond en/of het bodemleven. De cursist mag daarom ook alleen zaai- en plantgoed gebruiken dat door 4SW ter beschikking gesteld wordt.

De oogst.            De cursist heeft tot 31 augustus recht op de oogst van het groentebed dat hij/zij in bruikleen heeft. De gewassen die na 31 augustus nog op de groentebedden staan, worden verwijderd door 4SW.

Koffie/thee tijdens de lessen.         Voor koffie en thee tijdens de lessen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De cursist wordt toegelaten tot de besloten Facebook-groep van 4SW. Hiermee wil 4SW voor haar cursisten de mogelijkheid creëren om ook na afloop van de cursus ervaringen met medecursisten uit te kunnen wisselen.

De cursist heeft toegang tot de tuin op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur.

Deelname aan de cursus is op eigen risico. 4SW is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van gebruik van tuingereedschappen. 4SW draagt zorg voor een veilige werk- en leeromgeving, voor zover dit in haar macht ligt.

Dit houdt specifiek in dat 4SW zorgt voor:

  • goed onderhouden tuingereedschap,
  • voorlichting over het juiste gebruik van het tuingereedschap.
  • Bestrijdingsmiddelen en meststoffen die, voor zover bekend, geen schade toebrengen aan de gezondheid.

Wanbeheer

De volgende gedragingen met betrekking tot bruikleen van een groentebed worden als wanbeheer beschouwd:

  • Het kerend bewerken van de grond, dat wil zeggen alle vormen van spitten, ploegen, frezen of diepwoelen.
  • Het gebruik van zaai- en plantgoed dat niet door 4SW ter beschikking is gesteld of vooraf door 4SW is goedgekeurd.
  • Het gebruik van chemische meststoffen en/of chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Het gebruik van (natuurlijke) bestrijdingsmiddelen zonder dat daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door 4SW.
  • Alle overige schadelijke gedragingen die, ook na een schriftelijke waarschuwing met bijbehorende argumenten door 4SW, door de cursist getoond worden.

Bij door 4SW vastgesteld wanbeheer ontvangt de cursist een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede keer verliest de cursist het recht op het gebruik van een groentebed en de daarbij behorende oogst. 

Betaling en restitutie

Voor de start van de cursus dient het volledige cursusbedrag van €120,- op de rekening van 4SW te staan.

De cursusmap wordt toegestuurd na ontvangst van de betaling voor de cursus.

Bij afmelding voor de cursus voor verzending van de cursusmap wordt volledige restitutie verleend.

Bij afmelding voor de cursus na verzending van de cursusmap wordt geen volledige restitutie verleend. Bij afmelding voor de eerste les wordt €60,- gerestitueerd. Na iedere gegeven les wordt dit bedrag met €10,- verlaagd.

%d bloggers liken dit: